Specjalizacje

Posiadamy wszelkie kwalifikacje, by zapewnić na najwyższym poziomie bieżącą obsługę i ochronę prawną we wszystkich dziedzinach prawa tak krajowego, jak europejskiego, czy międzynarodowego.

Sprawy cywilne

Kancelaria prowadzi różnorodne sprawy z całego zakresu prawa cywilnego, w tym wszelkie sprawy dotyczące zobowiązań umownych.

 • sporządzanie, analiza i rozwiązywanie umów nazwanych, nienazwanych oraz nietypowych;
 • doradztwo oraz prowadzenie negocjacji w zakresie kontraktów handlowych
 • uczestnictwo w postępowaniach sądowych, w tym o zapłatę odszkodowań z tytułu nienależytego wykonania umów, czynów niedozwolonych oraz z bezpodstawnego wzbogacenia;

oraz ochrony własności.

Ponadto reprezentujemy Klientów w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym.

Podmioty gospodarcze i korporacje

W ramach szeroko pojętej dziedziny prawa gospodarczego zajmujemy się:

 • stałą lub okresową obsługą prawną podmiotów gospodarczych (m.in. kompleksowa obsługa prawna przy wprowadzaniu na rynek polski specjalnej edycji produktu na Euro 2012 z uwzględnieniem konieczności przestrzegania obostrzeń organizatora turnieju w zakresie zastrzeżonych znaków towarowych)
 • doradztwem przy wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej;
 • zakładaniem, rejestracją oraz likwidacją spółek prawa handlowego;
 • prawnymi aspektami fuzji, podziałów oraz łączenia się spółek, a także tworzenia holdingów i konsorcjów oraz doradztwem przy prywatyzacji;
 • sporządzaniem wewnętrznych aktów spółek oraz doradztwo w bieżącej działalności;
 • spółkami z udziałem zagranicznym oraz inne formy prowadzenia działalności gospodarczej przez podmioty zagraniczne w RP;
 • przeprowadzaniem kompleksowych audytów prawnych u Klientów;
 • postępowaniem upadłościowym i naprawczym;
 • przygotowaniem umów cywilnoprawnych związanych z działalnością spółek prawa handlowego. W tym zakresie posiadamy bogate doświadczenie poprzez sporządzanie m.in.:
  • umowy dystrybucji na terenie Czech i Słowacji w branży FMCG dla wiodącej ogólnoeuropejskiej marki
  • ramowych umów o świadczenie usług marketingowych dla wiodącej ogólnoeuropejskiej marki spożywczej przez interaktywne agencje
  • umów marketingowych przy uwzględnieniu zapisów przenoszących prawa autorskie do wyprodukowanych POSM (point of sales materials)
  • opracowywanie ramowych umów dostawy kluczowych produktów w programach lojalnościowych
  • umów leasingu dla spółki z branży motoryzacyjnej znanej na lokalnym rynku
 • Ponadto:
 • sporządzaniem opinii prawnych uwzględniających aktualny stan prawny, krytyczne poglądy doktryny oraz najnowsze orzecznictwo;
 • przygotowywaniem projektów umów oraz negocjowaniem i konsultowaniem przedstawionych do analizy kontraktów; reprezentowaniem interesów Klientów w ramach konsolidacji rynku danej branży;
 • zastępowaniem Klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych;
 • zastępowaniem Klientów w postępowaniach arbitrażowych w sprawach cywilnych, gospodarczych, ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, sprawach antymonopolowych, sprawach z zakresu prawa pracy;
 • uczestnictwem w negocjacjach handlowych i inwestycyjnych, mediacji oraz udziałem w postępowaniach arbitrażowych.

Sprawy karne

Zespół Kancelarii posiada bogate doświadczenie, działając w charakterze obrońcy, jak i oskarżyciela posiłkowego, w każdym stadium postępowania:

 • karnego oraz w sprawach o wykroczenie
 • karno-skarbowego
 • w sprawach dot. przestępstw gospodarczych

Ponadto jako jedni z nielicznych w Wielkopolsce specjalizujemy się w sprawach dot. Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA), w szczególności:

 • reprezentacji Klientów przed sądami, celem odmowy wydania osób pomiędzy różnymi Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej – ściganych zarówno na wniosek Polski, jak i państw obcych;
 • kontroli przestrzegania zakresu stosowania oraz wykonywania ENA zarówno przez polskie, jak i zagraniczne sądy i organy wymiaru sprawiedliwości.

Sprawy rodzinne i spadkowe

Kancelaria doradza i reprezentuje Klienta we wszelkiego rodzaju sprawach rodzinnych, związanych z:

 • rozwodem i separacją, bądź unieważnieniem małżeństwa
 • podziałem majątku
 • władzą rodzicielską, w tym jej ograniczeniem lub pozbawieniem, oraz uregulowaniem kontaktów z dzieckiem
 • alimentami (ustalenie, zmiana, uchylenie)

Ponadto zajmujemy się problematyką międzynarodowych stosunków rodzinnych, w tym uznawania i wykonywania wyroków zagranicznych, czy też egzekucji obowiązków alimentacyjnych w ramach Unii Europejskiej.

Nasza Kancelaria zajmuje się również wszelkimi sprawami związanymi z tematyką spadków, w tym:

 • stwierdzenie nabycia / odrzucenia spadku
 • dziedziczeniem ustawowym/testamentowym
 • działem spadku
 • sprawami o zachowek
 • uregulowaniem stanów prawnych w księgach wieczystych

Nieruchomości i inwestycje budowlane

W ramach działu „Nieruchomości” zajmujemy się:

 • przeprowadzaniem analiz sytuacji prawnej nieruchomości;
 • sporządzaniem, opiniowaniem, negocjowaniem umów m.in. sprzedaży nieruchomości / lokalu; przedwstępnych;
 • przewłaszczenia na zabezpieczenie; najmu / dzierżawy ustanowieniem / zniesieniem hipoteki;
 • wszelkimi problemami wynikającymi ze służebności, użytkowania, bądź zasiedzenia nieruchomości;
 • kwestiami bezumownego korzystania z lokalu;
 • zniesieniem współwłasności nieruchomości;
 • uzgadnianiem treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym;

Kancelaria zajmuje kompleksowym doradztwem w procesach inwestycyjnych i obsługą projektów związanych z nabywaniem nieruchomości, finansowaniem projektu oraz tworzeniem konsorcjów do realizacji inwestycji budowlanych i deweloperskich.

Ponadto:

 • bierzemy udział w rozwiązywaniu sporów budowlanych;
 • sporządzamy odwołania od decyzji o warunkach zabudowy / o pozwoleniu na budowę
 • przygotowujemy umowy o roboty budowlane, umowy projektowe, czy też umowy deweloperskie.

Ochrona praw na dobrach niematerialnych

Zajmujemy się:

 • prawnymi aspektami e-commerce, m.in.:
  • obrotu B2B oraz obrotu konsumenckiego (B2C);
  • sporządzaniem regulaminów działania sklepów internetowych
  • sporządzaniem regulaminów promocji sprzedaży, w oparciu o doświadczenie współpracy z polskim oddziałem wiodącej europejskiej marki spożywczej;
  • opracowywaniem zasad programów lojalnościowych;
  • opiniowaniem umów w zakresie e-płatności – doświadczenie współpracy z wiodącym przedstawicielem branży elektronicznych instrumentów płatniczych;
  • opiniowaniem postanowień regulaminów serwisów ogłoszeniowych – doświadczenie współpracy z jednym z największych motoryzacyjnych serwisów ogłoszeniowych;
  • doradztwem w zakresie polityki ochrony danych osobowych (polityka bezpieczeństwa) oraz rejestracją zbiorów danych w ogólnokrajowym rejestrze zbiorów danych osobowych prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO);
  • doradztwem w sporach z GIODO – m.in. w zakresie przetwarzania danych osobowych użytkownika portalu, którego konto uległo zawieszeniu;
  • doradztwem w zakresie obrotu konsumenckiego (B2C) w e-commerce – doświadczenie m.in. w zakresie niedozwolonych klauzul umownych;
  • doradztwem w regulaminach serwisów ogłoszeniowych na temat niezwracania użytkownikom opłat w przypadku naruszenia przez nich postanowień regulaminów;
  • kompleksową obsługą prawną w zakresie dochodzenia należności od użytkowników aukcji internetowych na drodze cywilnej i karnej;
  • Kompleksową obsługą prawną spółki prowadzącej platformę internetową skupiającą lokalnych producentów żywności;
 • ochrona własności przemysłowej
  • Posiadamy doświadczenie m.in. w udziale w postępowaniach uzyskiwania patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe, rejestracji wzorów przemysłowych i uzyskiwania praw ochronnych na znaki towarowe, czy też we współpracy z rzecznikiem patentowym;
  • Prowadzimy doradztwo w zakresie własności oraz przenoszenia praw własności przemysłowej;
 • prawo autorskie i prawa pokrewne w tym m.in.:
  • doradztwo w zakresie praw autorskich, umów licencyjnych i umów o poufności;
  • sporządzanie umów o przeniesienie praw autorskich dla jednego z największych w regionie dilerów samochodów;
  • zastępstwo procesowe w sprawach z zakresu ochrony praw autorskich i praw pokrewnych do projektów architektonicznych;
 • nieuczciwa konkurencja
  • doradztwo przy wprowadzaniu na rynek nowych produktów w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi zwalczania nieuczciwej konkurencji, niedozwolonych praktyk rynkowych, prawa własności przemysłowej;
  • stałe opiniowanie dla wiodącego europejskiego producenta w branży FMCG haseł reklamowych pod kątem ich zgodności z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
  • mediacje i negocjacje w sporach z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym;
  • polityka poufności i tajemnica przedsiębiorstwa, poprzez zabezpieczanie interesów przedsiębiorców w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa poprzez stosowne zapisy w umowach z kontrahentami;
 • ochrona dóbr osobistych osób prawnych i fizycznych;
 • doradztwo i opiniowanie w zakresie prawa radiofonii i telewizji oraz prawa prasowego;

Sprawy administracyjne

Zastępujemy Klientów na wszystkich etapach postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz sądami administracyjnymi.

Dla Klientów sporządzamy:

 • opinie prawne w zakresie prawa administracyjnego;
 • odwołania od decyzji administracyjnych;
 • zażalenia na postanowienia administracyjne;
 • skargi do sądu administracyjnego;
 • wnioski urzędowe.

Windykacja należności

Kancelaria zajmuje się również odzyskiwaniem wymagalnych należności pieniężnych na wszystkich etapach m.in. poprzez:

 • stosowanie polubownych metody rozwiązywania sporów
 • sporządzanie pisemnych wezwań do zapłaty
 • kontakt telefoniczny z klientem
 • dochodzenie należności przed sądami i indywidualny dobór rodzaju postępowania do specyfiki danej sprawy, w czym pomocne jest stosowane przez Kancelarię od kilku lat z powodzeniem Elektroniczne Postępowanie Upominawcze, prowadzone w całości drogą elektroniczną bez konieczności załączania dowodów na wstępnym etapie (szybkość, efektywność) i w którym opłata od pozwu nie wynosi 5 % wartości dochodzonej należności, jak w tradycyjnym procesie, lecz jedynie ¼ część z tej opłaty (minimalizacja kosztów)
 • kontrolę i stały nadzór nad działalnością komorników na etapie postępowania egzekucyjnego, w tym stałą współpraca z wiodącymi kancelariami komorniczymi

Ponadto prowadzimy windykację należności zagranicznych poprzez wykorzystanie instytucji Europejskiego Postępowania Nakazowego.

Nadzorujemy uznawanie oraz wykonywanie zarówno polskich wyroków zagranicą - w państwach Unii Europejskiej oraz poza nią; jak również zagranicznych wyroków w Polsce.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

W dziedzinie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych posiadamy doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej pracodawców m.in. w zakresie:

 • bieżącej obsługi grupy kapitałowej będącej właścicielem wiodącego serwisu internetowego i sklepów internetowych w Europie Środkowo Wschodniej zatrudniającej około 5000 pracowników
 • opiniowanie sposobu administrowania przez pracodawcę – polski oddział wiodącej marki w branży FMCG w Europie, środkami z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz współtworzenie regulaminu tego funduszu.

W ramach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych prowadzimy doradztwo:

 • w zakresie stosunków pracy, w tym w zakresie spraw z ubezpieczenia społecznego;
 • w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy oraz kontraktów menedżerskich;
 • zatrudniania cudzoziemców;
 • uregulowań wewnętrznych w zakładach pracy, regulaminów pracy, układów zbiorowych pracy oraz restrukturyzacji i zwolnień grupowych;
 • zakładowych i ponadzakładowych układów zbiorowych pracy oraz restrukturyzacji i zwolnień grupowych;
 • Wspieramy tworzenie organizacji pracodawców oraz prowadzimy doradztwo na ich rzecz;
 • Zastępujemy Klientów (zarówno pracodawców, jak i pracowników) w sporach sądowych z zakresu prawa pracy oraz w sporach ze związkami zawodowymi;

Ponadto:

 • sporządzamy dokumentację pracowniczą, umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, umowy szkoleniowe;
 • opracowujemy kontrakty menedżerskie i systemy wynagrodzeń kadry menedżerskiej;